...

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ สมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช เข้าดำเนินการปรับปรุงชั้นวาง และสับเปลี่ยนหนังสือ วารสาร มุมหนังสือ Book Inspiration ของหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ที่จัดให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตามโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน

(จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง)